ТЪРГОВИЯ С МЕТАЛИ И
ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ - СКРАП

Електронен скрап

„Ена Груп” ЕООД изкупува следните категории електрическо и електронно оборудване:

1. електронно изчислителни машини;
2. компютри, терминали, принтери;
3. платки и радиоелементи;
4. кондензатори, транзистори, тумблери;
5. релета, потенциометри, превключватели;
6. куплунзи, бутони, хибридни схеми;
7. съпротивления, диодни матрици, ненаситени платки.

Дружеството извършва събиране, транспортиране и временно съхраняване на отпадъците от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Не се приемат гореописаните видове отпадъци, ако са замърсени с опасни химически вещества или са смесени със строителни отпадъци и не се допуска препълване на площадката с отпадъци, с цел недопускане на замърсяване на околната среда и стриктно спазване на нормативната уредба.

В случай, че желаете да станете наш клиент и/или Ви е необходима допълнителна информация, моля, свържете се с нас на координатите, посочени в „КОНТАКТИ”.